Τι είναι το Γράφημα

Το γράφημα είναι μία ακολουθία τιμών σχεδιασμένη σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.


Στο γράφημα ο άξονας Υ αντιπροσωπεύει την τιμή και ο άξονας Χ αντιπροσωπεύει το χρόνο. Οι τιμές είναι σχεδιασμένες από τα αριστερά του άξονα προς τα δεξιά με το πιο πρόσφατο σημείο να βρίσκεται στο δεξί άκρο του γραφήματος. Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τις τιμές της μετοχής της Apple από τον Φεβρουάριο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021.

Οι αναλυτές της τεχνικής ανάλυσης, και όχι μόνο, χρησιμοποιούν ποικιλία χρεογράφων και προβλέπουν τις μελλοντικές κινήσεις της τιμής. Η λέξη «χρεόγραφο» αναφέρεται σε οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, τα παράγωγα, τα εμπορεύματα ή οι δείκτες της αγοράς. Οποιοδήποτε χρεόγραφο με δεδομένα τιμής μιας συγκεκριμένης περιόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γραφήματος.

Τα γραφήματα δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά από τεχνικούς αναλυτές αλλά προσφέρουν μία ευανάγνωστη γραφική αναπαράσταση της κίνησης της τιμής ενός χρεογράφου για μία συγκεκριμένη περίοδο, με αποτέλεσμα να βοηθούν και τους αναλυτές της θεμελιώδους ανάλυσης. Η ιστορική καταγραφή μέσω ενός γραφήματος κάνει την παρατήρηση της απόδοσης μιας μετοχής σε μία συγκεκριμένη περίοδο πολύ εύκολη. Κάποιος μπορεί να παρατηρήσει τα υψηλά του χρεογράφου, τα χαμηλά του ή ακόμα και γεγονότα κλειδιά που ενδεχομένως επηρέασαν την τιμή του.

Share: