Οι τρεις παράγοντες του επιτυχημένου trading

Επιτυχημένο trading δεν είναι μόνο αυτό που αποφέρει μικρά ή μεγάλα κέρδη, αλλά και όταν η ζημία που πραγματοποιήθηκε ήταν η ελάχιστη δυνατή, δεδομένου των συνθηκών. Προκειμένου ο επενδυτής να εκτελέσει μια σωστή στρατηγική trading, θα πρέπει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:


  1. Πού να επενδύσω; (Να αγοράσω ή να πουλήσω;)

  2. Πότε να επενδύσω;

  3. Πόσα χρήματα να επενδύσω;


Τρεις παράγοντες δίνουν τις απαντήσεις, που είναι άκρως σημαντικοί για ένα επιτυχημένο trading, πόσο μάλλον για την οικονομική επιβίωση σε αυτό.

Οι παράγοντες πρόβλεψη τιμών, timing και διαχείριση κεφαλαίων συνδέονται μεταξύ τους, και ο σωστός συνδυασμός τους οδηγεί σε επιτυχημένο trading.

Οι παράγοντες πρόβλεψη τιμών, timing και διαχείριση κεφαλαίων συνδέονται μεταξύ τους, και ο σωστός συνδυασμός τους οδηγεί σε επιτυχημένο trading.Πρόβλεψη Tιμών: Το αν ο επενδυτής προβλέπει πως η τιμή θα κινηθεί σε υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα, καθορίζει την επενδυτική του απόφαση. Στο ενδεχόμενο πρόβλεψης πως θα σημειωθεί άνοδος στην τιμή και επενδύει σε αυτήν, τότε χαρακτηρίζεται ως bullish εισερχόμενος στην αγορά με long position (δηλαδή ως αγοραστής). Η αντίθετη πρόβλεψη ισχύει στην περίπτωση του bearish και του short position.


Timing: Το timing αναφέρεται στο ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθει ή να εξέλθει κάποιος από την αγορά. Ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας, καθώς λόγω της τεχνικής του φύσης δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για λανθασμένες κινήσεις. Ακόμη και αν οι προβλέψεις είναι σωστές, το λάθος timing μπορεί να οδηγήσει σε ζημία, αφού οι χαμηλές απαιτήσεις για margin συνδέονται με υψηλή μόχλευση.Οι παράγοντες πρόβλεψη τιμών, timing και διαχείριση κεφαλαίων συνδέονται μεταξύ τους, και ο σωστός συνδυασμός τους οδηγεί σε επιτυχημένο trading.

Όσο σωστή κι αν είναι η στρατηγική του επενδυτή ως προς τη διαχείριση του κεφαλαίου του και της πρόβλεψης τιμών, αν το timing είναι λανθασμένο, το trading μπορεί να τον βλάψει.


Διαχείριση ΚεφαλαίουΑφορά όχι μόνο τα πόσα χρήματα θα επενδυθούν σε μια επένδυση αλλά και την κατανομή τους με βάση άλλα δεδομένα. 


Λόγου χάριν:

  • Το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή και το ποσοστό διαφοροποίησης σε κάθε asset class (επενδυτική κατηγορία).

  • Το ρίσκο ανά τοποθέτηση (risk-reward-ratio).

  • Τη διαχείριση του κεφαλαίου μετά από περιόδους κέρδους ή ζημίας.

  • Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο επενδυτής (επιθετική ή συντηρητική).

  • Τη χρήση εντολών, όπως το stop-loss.Οι κύριες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου σχετίζονται με το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου που πρέπει να επενδυθεί και πως. Πιο συγκεκριμένα, βάση της επενδυτικής βιβλιογραφίας, δε συνίσταται για τον επενδυτή να επενδύσει περισσότερο από 10-15% του αρχικού του κεφαλαίου σε μία αγορά. Γι' αυτό το λόγο προτιμάται πάντα ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, προκειμένου ο κίνδυνος να επιμεριστεί ανάλογα.


Παράλληλα θα πρέπει να βάλει προσωπικά όρια τόσο στο margin που χρησιμοποιεί (έως 25%), αλλά και στη ζημία που μπορεί να υποστεί (έως 5%). Η ζημία ωστόσο, μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση του stop-loss, αρκεί πρώτα ο επενδυτής να έχει πλήρη αντίληψη των συνθηκών αγοράς, με ότι αυτές συνεπάγονται (π.χ. ρευστότητα). Αυτό επειδή, ακόμη και μια εντολή που έχει σχεδιαστεί να περιορίσει τις απώλειες, μπορεί να γίνει επιβλαβής κάτω από ορισμένες συνθήκες.


Οι τρεις παράγοντες είναι αλληλένδετοι. Το επιτυχημένο trading απαιτεί λοιπόν από τον επενδυτή να ανακαλύψει τον τέλειο συνδυασμό αυτών.  

Share: